Jag använder och bearbetar erfarenhetens koppling till form och materialitet för att nå fram till mångbottnade, personliga förnimmelser.

Material och form är redskap. Själva arbetet är att fånga den glipa i vardagen som öppnar sig mot något annat, något livsviktigt fundamentalt
och samtidigt svårfångat. Jag når det allmängiltiga genom det personliga, snuddar vid ett gemensamt bortom, nära och inuti. Allvaret som
förutsättning för lek och lätthet.

Essensen ligger i verken, i dess påverkan på betraktarens kropp, blick och tanke.

Karin Törnell 2016